[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 
 
 
ความเป็นมาสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
 
ประกาศจัดตั้ง
                        ชื่อเดิม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๗ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ โดย          นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น
                        ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น
สถานที่ตั้ง
                        เลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๐๐๐
เนื้อที่
                        ๑๗ ไร่ ๙๒ ตารางวา
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี
                        ๑. จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพท้องถิ่นและชุมชน
                        ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                        ๓. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                        ๔. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
                        ๕. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามกฎหมายกำหนด
                        ๖. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา
 
                        ๗. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
                        ๘. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                        ๙. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
                        ๑๐. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย
                        ๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
                        ๑๒. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
                        ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  
 ผู้บริหาร (ตามลำดับที่มาปฏิบัติราชการ)
            ชื่อเดิม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี
            ๑. นายทวีศักดิ์               วิศิษฎางกูร                    พ.ศ. ๒๕๒๗ – พ.ศ. ๒๕๓๐
            ๒. นายไพโรจน์               พาเจริญ                        พ.ศ. ๒๕๓๐ – พ.ศ. ๒๕๓๓
            ๓. นายอุฤทธิ์                 บุญมาก                         พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๓๖
            ๔. นายสาโรจน์               ลิ้มประเสริฐ                   พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๙
            ๕. นายยิ่ง                      กีรติบูรณะ                     พ.ศ. ๒๕๓๙ – พ.ศ. ๒๕๔๐
            ๖. นางสาวลัดดาวัลย์      เลิศเพ็ญเมธา                 พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๒
            ๗. นายกิตติศักดิ์             รัตนฉายา                      พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๔๕
            ๘. นายธงชัย                  เจียมพุก                        พ.ศ. ๒๕๔๕ – พ.ศ. ๒๕๔๒
            ๙. นายอเนก                  เอี่ยมตาล                       พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙
            ๑๐. นายสาโรจน์            ลิ้มประเสริฐ                   พ.ศ. ๒๕๔๙ –  พ.ศ.๒๕๕๒
ชื่อปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี
            ๑. นายสาโรจน์               ลิ้มประเสริฐ                   พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน
            ๒. นางสุรางค์                 นันทกาวงศ์                    พ.ศ. ๒๕๕๕ -  
 


เข้าชม : 571
 
 


117  หมู่ 1 ถนนติวานนท์  ตำบลบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์   0 2501 2137      โทรสาร 0 2501 1705

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by